FVP

Surya Narayan Piya

(2016-2019, 2020-2022)
FVP

Hira Lal Pradhan

(2019-2020)
FVP

Krishna Bandhu Piya

(2022-2026,2028-2036, 2041-2044)
FVP

K. L. Bhusan

(2026-2028)
FVP

Chandra Lal Shrestha

(2036-2041)
FVP

Mahendra Lal Pradhan

(2044-2047, 2049-2052)
FVP

Shree Narayan Piya

(2047-2049)
FVP

Deshi Ram Pradhan

(2052-2054)
FVP

Ram Prasad Shrestha

(2054-2056)
FVP

Prachanda Lal Pradhan

(2056-2058)
FVP

Ramesh Kumar Piya

(2058-2060)
FVP

Madan Lal Joshi

(2060-2062)
FVP

Udhaya Kumar Shrestha

(2062-2064)
FVP

Kalyan Joshi

(2070-2072)
FVP

Mitra Raj Dawadi

(2064-2066)
FVP

Utham Lal Chuke

(2066-2068)
FVP

Dr.Til Chandra Bhattarai

(2068-2070)
Show Buttons
Hide Buttons